Propisi koji reguliraju problematiku priznavanja
  • Lisabonska konvencija (Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe), 1997 (Ugovor Vijeća Europe br. 165)
  • Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br: 9/2002)
  • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04)
  • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003 i 198/2003)
  • Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (Narodne novine br. 60/2005,10/2008).
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br.138/2006)