Tijela Sveučilišta
  • REKTOR je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem, predsjedava Senatom i provodi njegove odluke.
     
  • SENAT je izborno stručno i poslovodno tijelo Sveučilišta
     
  • SAVJET je tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom