Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta
  • upravlja sustavom za kvalitetu Sveučilišta te provodi strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđenja kvalitete
  • predlaže Rektoru i Senatu konkretne prijedloge i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i unaprjeđenja kvalitete
  • osigurava djelotvornost postupaka unaprjeđenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete
Sastav Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci i trajanje mandata članova Odbora određeno je Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.