"Ester Vidović doktorirala", NL, 21. 3. 2012.
ESTER VIDOVIĆ DOKTORIRALA
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Conceptualization of Time and Space in Fairy Tales Written during the Victorian Period (Konceptualizacija vremena i prostora u umjetničkim bajkama viktorijanskoga razdoblja)« akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističke znanosti, polja filologija, grane anglistika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Ester Vidović. Mentorica pri izradi doktorskog rada bila je prof. dr. Marina Biti, komentor prof. dr. Victor Kennedy, a uz mentoricu i komentora stručno povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Boris Pritchard, prof. dr. Branka Kalogjera i dr. sc. Danijela Marot Kiš. (A. P.)