"Doktorirala Sanja Grbić", 11. 7. 2012.
NA PRAVNOM FAKULTETU
Doktorirala Sanja Grbić
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Pravo na pošteno suđenje u građanskom postupku prema članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Republika Hrvatska: s posebnim osvrtom na pravo na pošteno suđenje u razumnom roku, načelo nezavisnosti i nepristanosti sudova te neartikulirana načela prava na pristup sudu i jednakosti oružja« akademski stupanj doktora znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Sanja Grbić. Doktorandica je rad izradila pod mentorstvom prof. dr. Miomira Matulovića i sumentorstvom prof. dr. Eduarda Kunšteka, a uz njih povjerenstvo za obranu rada činili su: prof dr. Vesna Crnić-Grotić i prof. dr. Violeta Beširević s Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. (A. P.)