"Hrvoje Bašić magistrirao", NL, 23. 7. 2012.
RIJEKA » Obranom znanstvenog magistarskog rada »Kvantitativni modeli strateškog razvoja brodarskih poduzeća na tržištu za rasute terete« akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Hrvoje Bašić. Magistrand je rad izradio pod mentorstvom prof. dr. Ljiljane Lovrić, a uz mentoricu povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Ivan Mencer i doc. dr. Alemka Šegota. (A. P.)