"Doktorirala Marijana Butorac", NL, 25. 7. 2012.

RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Kombinatorne baze glavnih potprostora standardnih modula afine Liejeve algebre tipa B2(1)« znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekla je Marijana Butorac, asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Doktorandica je rad izradila pod mentorstvom prof. dr. Mirka Primca sa PMF-a, a povjerenstvo za obranu rada činli su i prof. dr. Dražen Adamović sa zagrebačkog PMF-a i doc. dr. Tomislav Šikić s FER-a. (A. P.)