"Dragana Tomiša Milić specijalist poslovanja s EU", NL, 26. 7. 2012.

RIJEKA » Obranom završnog rada »Sektor opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj u procesu uključivanja u EU« akademski naziv sveučilišni specijalist za poslovanje s Europskom unijom na poslijediplomskom specijalističkom studiju Poslovanje s Europskom unijom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci stekla je Dragana Tomiša Milić. 
Završni rad izrađen je pod mentorstvom prof. dr. Vinka Kandžije, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su doc. dr. Alen Host i prof. dr. Ljiljana Lovrić. (A. P.)