"Igor Cvečić doktorirao", NL, 27. 7. 2012.

 

 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Socijalna konvergencija novih zemalja članica Europske unije (EU12) kao preduvjet ekonomske i socijalne kohezije« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvene grane međunarodna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci stekao je Igor Cvečić. Rad je izradio pod mentorstvom prof. dr. Vinka Kandžije, a povjerenstvo su činili prof. dr. Ivo Družić i prof. dr. Andrej Kumar. (A. P.)