Tomislav Bukša doktorirao na Tehničkom fakultetu, NL, 6. 8. 2012.
Obranom doktorskog rada »Diferencijacija upravljanja kvalitetom kod cikličkih projekata u brodograđevnoj industriji« akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Tomislav Bukša. Rad je obranjen pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Goran Cukor, prof. dr. Mirko Soković, prof. dr. Duško Pavletić, prof. dr. Milan Ikonić i doc. dr. Zoran Jurković. (A. P.)