"Doktorirao Saša Šolman", NL, 20. 9. 2012.
POMORSKI FAKULTET
Doktorirao Saša Kolman
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Upravljanje kvalitetom u javnom cestovnom prijevozu putnika« akademski stupanj doktora znanosti na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranio je Saša Šolman. Doktorand je rad izradio pod mentorstvom prof. dr. Hrvoja Baričevića, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su doc. dr. Ines Kolanović i prof. dr. Vesna Dušak s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu. (A.