"Prof. dr. sc. Božena Kopajtić (1923. - 2012.)", NL, 28. 11. 2012.
IN MEMORIAM
Prof. dr. sc. Božena Kopajtić (1923. - 2012.)
 
 
Nedavno je preminula poznata riječka liječnica i sveučilišna profesorica u mirovini Božena Kopajtić. Rođena je 1923. u Dragi kraj Rijeke. Gimnaziju je završila na Sušaku 1942., a 1950. diplomirala je na studiju medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nakon završenog pripravničkog liječničkog staža u bolnici »Braća dr. Sobol« u Rijeci, 1951. počela je raditi na Internom odjelu bolnice na Sušaku i u toj bolnici radila je sve do umirovljenja. Specijalizaciju iz interne medicine završila je 1956., a 1957. postala je asistent Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. Nakon habilitacije 1963. godine izabrana je za docenta iz predmeta Interna medicina. Doktorsku disertaciju pod naslovom »Učestalost i klinička slika hipertireoze u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru« obranila je 1967. na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Iste je godine na Sveučilištu u Zagrebu promovirana u doktora medicinskih znanosti iz područja interne medicine. Na našem Medicinskom fakultetu izvanredni profesor interne medicine postala je 1972., a redoviti profesor 1977. godine. Nakon 20 godina predanog rada u svojstvu liječnika specijalizanta, zatim liječnika specijalista, pročelnika Odjela i zamjenika predstojnika Klinike, nakon odlaska prof. dr. Silvija Novaka u mirovinu, 1971. postala je predstojnica Interne klinike u Kliničkoj bolnici Sušak i pročelnica Katedre za internu medicinu. Ove dvije važne i odgovorne dužnosti obnašala je sve do umirovljenja 1989., tijekom dugih 18 godina.
    Tijekom bogate stručne, nastavne i znanstvene karijere, Božena Kopajtić u više je navrata bila na usavršavanju u raznim centrima izvrsnosti u zemlji i inozemstvu. Nezaobilazan je i njezin doprinos razvoju endokrinologije, kao posebne grane interne medicine, u Rijeci i Hrvatskoj. Bila je osnivač i dugogodišnji pročelnik Endokrinološkog odjela Interne klinike, vrlo aktivna u razvoju naše endokrinologije, istaknuta i počasna članica Udruženja endokrinologa Jugoslavije.
    Značajan je njen stručni i znanstveni doprinos u otkrivanju mehanizama, ispravnoj prevenciji i liječenju slabokrvnosti u trudnoći, u suradnji s Ginekološkom klinikom sušačke bolnice, zatim u terenskim istraživanjima regionalno prisutnih endokrinih bolesti, posebno gušavosti na Grobinštini, hipertireoze u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru te nasljednog patuljastog rasta na otoku Krku, tzv. krčkih patuljaka.
    U medicinskoj edukaciji mladih sudjeluje od samog osnutka Medicinskog fakulteta u Rijeci, u praktičnoj i teorijskoj nastavi za studente medicine i stomatologije. Pod njenim dugogodišnjim vodstvom Interna klinika brzo napreduje u organizacijskom, stručnom, nastavnom i znanstvenom smislu. Prof. Božena Kopajtić posebno razvija interdisciplinarnu i multidisciplinarnu suradnju Interne klinike s drugim klinikama.
    U svojoj bogatoj karijeri bila je autor i koautor brojnih stručnih i znanstvenih publikacija u domaćoj i međunarodnoj medicinskoj literaturi. Objavila je više nastavnih tekstova i poglavlja u knjigama. Za svoj sveukupni stručni, nastavni i znanstveni doprinos višestruko je nagrađivana. Božena Kopajtić bila je uspješna i cijenjena liječnica, uvažena i omiljena profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci. Zahvalni za njen bogat život koji je živjela služeći drugima, Boženu Kopajtić zadržat ćemo trajno u našem sjećanju.

Katedra za internu medicinu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prilagođeno za ispis

 
KOMENTIRAJ ČLANAK POŠALJI LINK ISPIS

alt