"Barbara Jovanović specijalist poslovanja s EU", 3. 1. 2013.
EKONOMSKI FAKULTET
Barbara Jovanović specijalist poslovanja s EU
 
 
RIJEKA » Obranom završnog rada »Lobiranje interesnih skupina – Potencijali ekonomske integracije Hrvatske u EU« akademski naziv sveučilišni specijalist za poslovanje s Europskom unijom na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci stekla je Barbara Jovanović. Mentor za izradu rada bio je doc. dr. Alen Host, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Vinko Kandžija i prof. dr. Ljiljana Lovrić. (A. P.)