"Javna rasprava o kvaliteti", NL, 20.2. 2013.
 
 
 
RIJEKA » Sveučilište u Rijeci pokrenulo je raspravu o formiranju regulative za djelatnosti sustava osiguranja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta. Važeći Pravilnik o sustavu za kvalitetu stupio je na snagu dana 2008. godine, a njime se propisuju područja vrednovanja, ustroj i djelovanje sustava za kvalitetu Sveučilišta. » Razlozi zbog kojih se donosi Pravilnik u Rijeci proizlazi iz činjenice da je u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, potrebno je analizirati terminološke i sadržajne nedosljednosti koje se javljaju u važećem Pravilniku o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci te je potrebno revidirati zadatke Centra za unapređenje kvalitete. Javna rasprava će se okončati 4. ožujka. (I.Š.K.)