Novi priručnici za pripremu i diseminaciju rezultata FP7 projekata
1. Fact sheet Background in FP7 Projects, IPR Helpdesk, veljača 2013. Tematika: zaštita intelektualnog vlasništva u FP7. O čemu je potrebno voditi računa kako bismo se zaštititi već u pripremi projektnog prijedloga.
2. Communicating EU Research and Innovation, EK, veljača 2013. Tematika: diseminacija rezultata znanstveno-istraživačkih projekata.