ZDRAVSTVENI TURIZAM U MALOM PODUZETNIŠTVU
Izvoditelj: Fakultet za menadžment u turizmu i poduzetništvu 

Trajanje: 2 semestra

ECTS: 15

Uvjeti upisa: SSS

Način završetka: Polaganje ispita i odrađivanje prakse

Popis predmeta:
 1. Turizam - načela i praksa
 2. Ekonomika zdravstva
 3. Kadrovi u zdravstvenom turizmu
 4. Psihologija rukovođenja i radna motivacija
 5. Uvod u medicinu s Osnovama etike
 6. Građa i funkcija ljudskog organizma
 7. Prva pomoć
 8. Hrana - izvor zdravlja i bolesti
 9. Osnove interne medicine
 10. Osnove rehabilitacije
 11. Menadžment zdravstveno-turističke ponude
 12. Marketing zdravtsveno-turističke ponude
 13. Upravljenje troškovima i prihodima u zdravstveno-turističkoj ponudi
 14. Propisi i standardi u zdravstvenom turizmu
 15. Izborni predmet 1
 16. Izborni predmet 2
 17. Izborni predmet 3