Program Kreativna Europa: objava prvih natječaja u prosincu 2013. godine
Očekuje se da će Europska komisija uskoro odobriti program Kreativna Europa, koji predstavlja novi program EU za kulturu i audiovizualni sektor. Program će okupiti do sada tri trenutno odvojena programa: Kultura 2007. – 2013., MEDIA i MEDIA Mundus.
Kreativna Europa uključuje i novi financijski instrument kojim bi se olakšalo financiranje malih i srednjih poduzeća (SME – small and medium enterprises) koja djeluju na kulturnom i kreativnom polju.
 
Kreativna Europa sastojat će se od tri programske aktivnosti (strand) :
 
1. Međusektorski financijski instrument za kulturni i kreativni sektor
2. Kultura
3. MEDIA
 
Prijedlog Europske komisije za budžet programa od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine je 1,8 milijardi eura. 

Više informacija o programu može se naći na programskim mrežnim stranicama, te na mrežnim stranicama Ministarstva kulture RH