Kreativna Europa
Kreativna Europa (2014.- 2020.) je novi program EU koji pod istim imenom okuplja nekad tri zasebna programa: Kultura (2007 - 2013), MEDIA i MEDIA Mundus. 
Podupire tri programske aktvinosti:
  • Međusektorski financijski instrument za kulturni i kreativni sektor
  • Kultura
  • MEDIA
Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1.8 milijardi EUR-a. 

Potprogrami Kultura i MEDIA suočeni su s istim izazovima uključujući i tržišnu fragmentaciju kao rezultat kulturne i jezične raznolikosti i globalizacije no dijele zajednički cilj – očuvanje i promicanje kulturne i jezične raznolikosti i jačanja konkurentnosti s ciljem doprinosa općem rastu i zaposlenju.

Kreativna Europa namjenjena je pravnim osobama odnosno kulturnim organizacijama i institucijama svih zemalja članica EU, zemalja članica EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska), zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatkinjama i susjednim zemljama. Ostale zemlje će moći sudjelovati u programu u određenoj mjeri.

U programsku aktivnost MEDIA programa Kreativna Europa integriran je MEDIA Mundus program koji potiče suradnju između europskih i ostalih svjetskih stručnjaka i profesionalaca u međunarodnoj distribuciji europskih filmova.

Potprogramom Kultura koordinira Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogramom MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).