Doktorirao Borna Debelić, Novi list, 6. 2. 2014.

EKONOMSKI FAKULTET


Doktorirao Borna Debelić
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Racionalizacija mehanizma alokacije pomorskog dobra Republike Hrvatske« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Borna Debelić. Doktorand je svoj rad izradio pod mentorstvom prof. dr. Marije Kaštelan Mrak i komentorstvom prof. dr. Nenada Smokrovića, a uz njih povjerenstvo za obranu rada činili su i prof. dr. Zdravko Petak s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te prof. dr. Blanka Kesić s Pomorskog fakulteta u Rijeci. (I. Š. K.)