''Doktorirao Vedran Jagodnik'', Novi list, 10. 2. 2014.

GRAĐEVINSKI FAKULTET


Doktorirao Vedran Jagodnik
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Behavior of laterally loaded piles in natural sandy gravels« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenoga područja tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Vedran Jagodnik. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Leo Matešić, prof. dr. Željko Arbanas i prof. dr. Meho-Saša Kovačević s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (I. Š. K.)