''Doktorirala Maja Cokarić Brdovčak'', Novi list, 10. 2. 2014.

MEDICINSKI FAKULTET


Doktorirala Maja Cokarić Brdovčak
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Mehanizmi putem kojih supresor tumora p53 uzrokuje patološki fenotip Rpl24-heterozigotnih miševa« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, grane fiziologija čovjeka na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Maja Cokarić Brdovčak. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Biserka Mulac Jeričević, prof. dr. Ivana Weygand Đurašević, prof. dr. Bojan Polić i prof. dr. Siniša Volarević. (I. Š. K.)