''Doktorirao Luka Đudarić'', Novi list, 16. 5. 2014.
MEDICINSKI FAKULTET


Doktorirao Luka Đudarić
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Izražaj osteoinduktivnih proteina i njihovih inhibitora tijekom osteogeneze« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Luka Đudarić. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su: prof. dr. Ivana Marić, prof. dr. Lovorka Grgurević, prof. dr. Branko Šestan i prof. dr. Sanja Zoričić Cvek. (I. Š. K.)