''Doktorirala Ana Težak Damijanić'', Novi list, 20. 6. 2014.

EKONOMSKI FAKULTET
USPJEŠNA OBRANA


Doktorirala Ana Težak Damijanić

 
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Zdrav životni stil – odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom tržištu« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Ana Težak Damijanić. Mentor pri izradi rada bio je prof. dr. Bruno Grbac, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su i prof. dr. Ivan Mencer s riječkog Ekonomskog fakulteta, te prof. dr. Marcel Meler s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. (I.Š.K.)