Konačni rezultati Natječaja za potporu doktoranada
Petak, 13.03.2015.

Rektor Sveučilišta na prijedlog Evaluacijskog odbora za dodjelu potpora doktorandima 10. ožujka 2015. donio je Odluku o konačnoj rang listi doktoranada koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Natječaja raspisanog 4. prosinca 2014.

Doktorandi će o daljnjem postupanju biti obaviješteni e-poštom.

Izvješće Evaluacijskog odbora
Odluka rektora o konačnoj rang listi