''Doktorirala Martina Kramarić'', Novi list, 2. 3. 2015.
 
FILOZOFSKI FAKULTET
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskoga rada »Bohemizmi u Zrcalu člověčaskago spasenja (1445.) u kontekstu starohrvatskih prijevoda sa staročeškoga jezika« akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističke znanosti, znanstvenoga polja filologija, znanstvene grane kroatistika na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju »Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika« na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Martina Kramarić. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Diana Stolac s Filozofskog fakulteta u Rijeci, dr. Amir Kapetanović i dr. Barbara Štebih Golub s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, prof. dr. Václav Čermák sa Slovanský ústav AV ČR Prag te prof. dr. Dubravka Sesar s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. (I. Š. K.)