''Doktorirao Sandro Doboviček'', Novi list, 30. 3. 2015.
 
TEHNIČKI FAKULTET

Doktorirao Sandro Doboviček
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Optimiranje konceptualnog modela kontrolnog podsustava pri projektiranju proizvodnog sustava« akademski stupanj doktora tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Sandro Doboviček. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Duško Pavletić i prof. dr. Tonči Mikac s riječkog Tehničkog fakulteta te prof. dr. Ivica Veža s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. (I. Š. K.)