''Doktorirala Tanja Grubić Kezele'', Novi list, 15. 4. 2015.
 
MEDICINA
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa« na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljne medicinske znanosti, grane fiziologija čovjeka stekla je Tanja Grubić Kezele. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof.dr. Smiljana Ristić, doc.dr. Alenka Gagro, prof.dr. Lidija Tuškan Mohar i doc.dr. Hrvoje Jakovac. (I. Š. K.)