Raspored sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2015. godinu
Petak, 31.07.2015.
U skladu s rezultatima provedenog periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja (vrednovanje znanstvenog dijela izvješća koje je provedeno od strane panela vanjskih evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 1. do 20. srpnja 2015. godine), rektor Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci:
Odluka o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja
Rezultati periodičkog vrednovanja
Temeljem nalaza unutarnje revizije o korištenju sredstava potpore znanstvenim istraživanjima (nalazi se odnose na financijska izviješća podnesena u prosincu 2014. godine), rektor donosi Odluku o rezultatima i usvojenim preporukama financijske revizije procesa evaluacije dodjele sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci:
Odluka o rezultatima i usvojenim preporukama financijske revizije
Rezultati financijske revizije
Svaka je sastavnica Sveučilišta u Rijeci dobila svoj primjerak revizorskog nalaza za svaku pojedinačnu potporu.

Temeljem prethodne dvije odluke, odnosno temeljem provedenog periodičkog vrednovanja znanstvenog dijela izviješča i provedene financijske revizije, rektor donosi Odluku o rasporedu sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2015. godinu:
Odluka o rasporedu sredstava za 2015. godinu
Tablica: Odluka o rasporedu
Suglasnost rektoru za donošenje Odluke