Natječaj, srpanj 2016.
Srijeda, 06.07.2016.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

 

1. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste: stručni referent za uredsko poslovanje (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:          - SSS,

                            - dvije godina radnog iskustva,

- poznavanje rada na računalu,

      Prednost:    - položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva

- najmanje jedna godina radog iskustva u sustavu visokog obrazovanja i/ili na poslovima urudžbiranja i arhiviranja.

 

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto I. vrste: stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:          - diplomski sveučilišni / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog/humanističkog       smjera

                            - aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika

                            - poznavanje rada na računalu.

      Prednost:    - iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

                            - iskustvo rada na programima Europske komisije.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj prijavitelji su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,  motivacijsko pismo u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na projektima Europske komisije i motivaciju za rad na ovom radnom mjestu (samo za radno mjesto pod red. br. 2.) te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva (samo za radno mjesto pod red. br. 1.) odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se prijavitelj natječe.

Prijavitelj koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Osobe koje se prijavljuju na oba radna mjesta moraju podnijeti dvije odvojene kuvertirane prijave.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

O rezultatima natječaja prijavitelji će biti obaviješteni dopisom o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci