Natječaj, rujan 2016.
Četvrtak, 15.09.2016.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste: stručni referent za tehničke poslove u Odsjeku održavanja (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:         

- SSS

- jedna godina radnog iskustva

- položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice te dokaz o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina testiranjem odnosno intervjuom. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obveznom naznakom ''za natječaj – stručni referent za tehničke poslove''.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci