Natječaj, listopad 2016.
Četvrtak, 27.10.2016.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

-          stručni suradnik u Centru za studije, radno mjesto I. vrste zvanja, na određeno vrijeme u punom radnim vremenom (do povratka odsutne djelatnice) (m/ž – 1 izvršitelj)

Uvjeti:

o   (VSS) društvenog/humanističkog područja

o   poznavanje rada na računalu

o   aktivno znanje engleskog jezika

Prednost: iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja

-          viši stručni referent za ekonomske poslove, radno mjesto II. vrste zvanja, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj) (do povratka odsutne djelatnice)

Uvjeti:

o   preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) društvenog područja, polje: ekonomija,

o   jedna godina radnog iskustva,

o   poznavanje rada na računalu.

      Prednost : iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja, poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa, poznavanje rada na SPI aplikacijama, poznavanje rada u COP sustavu

-          informatički referent, radno mjesto III. vrste (m/ž – 1 izvršitelj) (do povratka djelatnika s dugotrajnog bolovanja)

Uvjeti:

o   srednja stručna sprema (SSS), informatičkog ili tehničkog smjera

o   jedna godina radnog iskustva u struci

-          spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – 2 izvršitelja) (do povratka djelatnika s dugotrajnog bolovanja)

Uvjeti:

o nisko kvalificirani radnik (NKV)/ srednja stručna sprema (SSS)

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja/ vještina testiranjem odnosno intervjuom. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).               


Sveučilište u Rijeci