Javna nabava


Sveučilište u Rijeci je, sukladno članku 5., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), obveznik primjene istoga.

Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Temeljem članka 13., stavka 9., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Sveučilište u Rijeci ne bi smjelo sklapati ugovore o javnoj nabavi.IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

REKTOR

prof. dr. sc. Pero Lučin

PROREKTORICA

prof. dr. sc. Nevenka Ožanić

PROREKTORICA

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija

PROREKTOR

prof. dr. sc. Jože Perić

PROREKTOR

prof. dr. sc. Zlatan Car

GLAVNA TAJNICA

Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.

VODITELJICA SLUŽBE ZA NABAVU

Tea Mičić Badurina, mag. oec.

STRUČNA SURADNICA ZA JAVNU NABAVU

Patricia Petrović, mag.oec.OPĆI I KONTAKT-PODATCI

Podatci o javnom naručitelju:

Sveučilište u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

MBS: 3337413

OIB: 64218323816

Telefon: 051 406 500

Glavna adresa naručitelja (URL): www.uniri.hr

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Četvrtak, 09.03.2017.

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Sveučilište u Rijeci objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i jednostavne nabave.

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i jednostavne nabave