Iksica (X-ica) - identifikacijska kartica studenta
Iksica (X-ica) 
je dokument kojim student dokazuje studentski status i na temelju koje ostvaruje određene studentske povlastice kao što su: subvencionirana prehrana, subvencionirani gradski prijevoz, popusti na karte za autobusni i željeznički prijevoz, popusti na ulaznice za kino i kazališne predstave i dr.

Iksicu može koristiti samo osoba na čije ima glasi i vrijedi do datuma do kada student ima valjan upis godine/semestra na matičnoj ustanovi. Sa svakim upisom godine/semestra, valjanost kartice se automatski produljuje.