Upisi
OPĆENITO O UPISIMA NA STUDIJE

Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji sveučilište objavljuje šest mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Sveučilište utvrđuje postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu, posebno znanje, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost.


Upisi na preddiplomske studije u ak.god. 2016./2017.

Prijave za upis na studijske programe vrše se online, putem mrežne stranice www.postani-student.hr. Na mrežnim stranicama Središnjeg prijavnog ureda nalaze se sve informacije u vezi postupka prijava za upis na sve studijske programe javnih visokih učilišta u RH u 2016./2017. ak. g. 
Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe - AZVO. 


Upisne kvote
Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci predviđeno je 3659 slobodnih mjesta za upis u I. godinu studija 2016./2017. akademske godine, od čega 2.592 mjesta za redovite studente RH/EU, 895 mjesta za izvanredne studente te 172 mjesta za studente strane državljane (izvan država članica EU). Ponuđeno je 49  studijskih programa.     
Kvota za studente strance namijenjena je samo za državljane zemalja izvan Europske unije, dok se državljani zemalja EU prijavljuju za upis u okviru upisnih kvota za redovite studente RH.  

Studiji na engleskom jeziku 
Redoviti studij Poslovna ekonomija, smjer Međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u potpunosti se izvodi na engleskom jeziku. Godišnja školarina za studij iznosi 8.000,00 kn. 

Školarina (participacija u troškovima studija) i upisnine   
Upisnine i školarine u 2016./2017. akademskoj godini utvrđene su odlukama Senata:
Odluka o upisninama
Odluka o školarinama 
Odluka o školarinama za studente koji dolaze iz alternativne skrbi

Dodatne provjere za upis na studij
Uvjet za upis na određene studijske programe je dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (PZVS) koju provode visoka učilišta.
Odluka o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija 

Upisi kandidata starijih od 24 godine
Kandidati stariji od 24 godine (koji su do uključivo 31. siječnja 2016. navršili 24 godine, a maturu položili prije 2010.) imaju mogućnost prijaviti se za upis na studij putem razredbenih postupaka koja provode Ekonomski, Građevinski, Pomorski i Tehnički fakultet. 
Odluka o troškovima razredbenog postupka za kandidate starije od 24 godine

Kriteriji i uvjeti participiranja u troškovima studija 
Sukladno Odluci Vlade RH od 23. 7. 2015. i Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 3. 11. 2015., Senat Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija u 2016. /2017. akademskoj godini

Pravo na subvenciju 
Pravo na subvenciju (oslobađanje plaćanja participacije/školarine) ostvaruje se onaj broj godina koji odgovara propisanom vremenu trajanja studija (npr. za trogodišnji studij 3 godine, za dvogodišnji studij 2 godine) u vremenskom okviru koji je, ovisno o studiju, jednu ili dvije godine duži od vremena trajanja studija te do stjecanja jedne kvalifikacije na prvoj razini visokog obrazovanja i jedne kvalifikacije na drugoj razini visokog obrazovanja.   

Hrvatski jezik 
Kandidatima iz država članica EU priznavat će se materinski jezik položen u okviru inozemnog vanjsko vrednovanog završnog ispita umjesto predmenta Hrvatski jezik položenog na državnoj maturi u RH (odluka Senata) međutim, kandidati moraju provjeriti u Natječaju jesu li obvezni prije upisa ili tijekom studija položiti ispit iz hrvatskog jezika kao uvjet za praćenje nastave.

Is
pit hrvatskog jezika B2 razine za kandidate iz EU i ostale strane državljane provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr. Na stranicama NCVVO nalazi se Ispitni katalog za poznavanje hrvatskoga kao inog jezika.  

Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbe ispita za upis i rangiranju kandidata za upis na studijske programe. (SPU)

 
 

 

 

 
Upisi na diplomske studije u ak.god. 2016./2017.

Sastavnice Sveučilišta u Rijeci u 2016./2017. akademskoj godini neće provoditi prijave i upise na diplomske studije putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS) već će se prijave i cjelokupni razredbeni postupak provoditi na visokim učilištima.
Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2016./2017. akademskoj godini  možete pogledati ovdje

Odlukom Senata, u 2016./2017. akademskoj godini ponuđena su 54 diplomska studijska programa i ukupno 2537 upisnih mjesta od čega 1667 za redovite studente HR/EU, 84 za redovite studente strance i 786 upisnih mjesta za izvanredne studente.