Održana 11. sjedica Senata
Srijeda, 21.02.2018.


srijeda, 21. veljače 2018.

Na 11. redovnoj sjednici Senata održanoj 20. veljače 2018. pokrenut je postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Miljenku Kapoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini, Medicinski fakultet u Rijeci.

U trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je izbor dr. sc. Renate Gržić i dr. sc. Roberta Domitrovića s Medicinskog fakulteta u Rijeci, dok je na razdoblje od pet godina potvrđen izbor dr. sc. Ines Milohnić i dr. sc. Elvisa Mujačevića s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Na sjednici je otvorena javna rasprava vezana uz izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Rijeci. Predložene izmjene, kako je rektorica izvijestila, tehničke su naravi i odnose se, između ostaloga, na broj profesora emeritusa koje je moguće izabrati tijekom jedne godine, usklađivanje sa Zakonom o radu u dijelu koji se odnosi na Sveučilišnu knjižnicu Rijeka, omogućavanje edukacijskog rada na nivou poslijediplomskog specijalističkog studija i cjeloživotnog obrazovanja sveučilišnim centrima, omogućavanje svim djelatnicima odjela u znanstveno-nastavnim zvanjima da budu birani za pročelnike odjela). Javna rasprava bit će otvorena do 11. ožujka.

Rektorica je iskoristila priliku najaviti i daljnje izmjene Statuta koje su puno supstincijalnije i sadržajnije, jedna od kojih je izmjena načina izbora rektora. Pristupit će se analizi postojećih modela izbora rektora te će se otvoriti javna rasprava, kako bi se izglasao najpravičniji model.

Otvorena je i javna rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima. Predložene izmjene odnose se na fleksibilizaciju sustava u skladu s postojećim praksama, a uključuju: ukidanje relativnog i zadržavanje isključivo apsolutnog kriterija ocjenjivanja, ukidanje Fx kategorije i ocjene E, uvođenje jedinstvenog načina vrednovanja i ocjenjivanja na preddiplomskim, diplomskim i integriranim studijima Sveučilišta u Rijeci pri čemu se na navedenim studijima izjednačava prolazna ocjena za sve razine studija i iznosi 50 % ocjenskih bodova, čime se osigurava ravnopravnost u vrednovanju studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija pri apliciranju na natječaje za domove, nagrade, stipendije, pri mobilnosti studenata i sl., fleksibilniji način praćenja ocjenjivanja. Osim tih, najvažnijih izmjena, u samom Pravilniku interveniralo se na niz tehničkih mjesta. Rasprava će biti otvorena do 23. ožujka, a najavljena je izrada sveobuhvatnog pravilnika o poslijediplomskim studijima.

Radi ujednačavanja navođenja naziva institucija odnosno afilijacija pri objavljivanju znanstvenih radova Senat je usvojio izmjene Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave Sveučilišta u Rijeci.

Usvojene se Upute za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci usklađen je s komentarima s javne rasprave.

Nastavno na Javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja, na prijedlog sastavnica, Senat je utvrdio prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i to kako slijedi:  izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, Građevinski fakultet - za područje tehničkih znanosti, prof. dr. sc. Miljenko Kapović, Medicinski fakultet - za područje biomedicine i zdravstva, prof. dr. sc. Saša Žiković, Ekonomski fakultet - za područje društvenih znanosti i prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić, Filozofski fakultet - za područje humanističke znanosti.

Senat je dao suglasnost rektorici za raspisivanje Natječaja za dodjelu jednogodišnjih inicijalnih potpora mladim istraživačima u statusu poslijedoktoranda, docenta i/ili znanstvenog suradnika. Ukupni natječajni fond je 743.250,00 HRK, a  namjera je potporama poticati širenje postojećih istraživanja, razvoj istraživačkih timova i znanstveno profiliranje zavoda/odsjeka/odjela/fakulteta, potaknuti znanstvenu produkciju najmlađih članova akademske zajednice. Jednogodišnje inicijalne potpore mladim istraživačima dodjeljivat će se u dvije kategorije: potpore za materijalno zahtjevna istraživanja - koja se provode u područjima u kojima su troškovi istraživanja veliki zbog zahtjevne infrastrukture ili potrebe nabavke reagencija (do 40.000,00 HRK godišnje) i potpore za manje materijalno zahtjevna istraživanja (do 20.000 HRK godišnje). Natječaj će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Članovi Senata donijeli su Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2017./2018. i to za troškove života i/ili troškove participacije u troškovima studija odnosno školarine.

Donesen je niz odluka koje se odnose na studije i studente, između kojih i odluka o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u ak. god. 2018./2019. upisati prvu godinu studija te odluka o upisu i broju mjesta za upis u prve godine studija u sljedećoj akademskoj godini.

Senat usvojio je novi studijski program Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova Filozofskog fakulteta te program cjeloživotnog obrazovanja Neeuklidska geometrija Odjela za matematiku, a dao je i suglasnost Medicinskom fakultetu u Rijeci za raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu studija u 2018./2019. ak. god. na integrirani sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u skladu s prijedlogom Evaluacijskog odbora za dodjelu stipendija za izvrsnost, donesena je odluka o dodjeli 99 stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci u mjesečnom iznosu od 800 kuna (za razdoblje od listopada 2017. do srpnja 2018.).

Na ovoj je sjednici osnovan Centar za podršku pametnim i održivim gradovima (University of Rijeka Centre for Support to Smart and Sustainable Cities – UniRi CSSSC), a za njegova predstojnika imenovan je izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić. Rektorica je naglasila kako je već unaprijed uspostavljena mreža suradnika koji su dostavili pisma potpore osnivanju Centra: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije, sam župan Zlatko Komadina, Europska investicijska banka, Pomorski fakultet u Rijeci, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske te konzorcij VR Enbekon.

Radi se o modernom centru koji u svojoj domeni ima i znanost i istraživanje i razvoj, a ideja o osnivanju ovakve urbane administrativne cjeline temeljene prvenstveno na primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) izrasla je iz potrebe za pametnom, efikasnom i efektivnom organizacijom velikih količina raznovrsnih podataka prikupljenih u realnom vremenu. Centar će provedbom na znanosti utemeljenih istraživanja te rezultatima istraživanja doprinijeti povećanju konkurentnosti grada (regije) te poduzimanju akcija u području pripreme i provedbe gradskih projekata radi povećanja njihove kvalitete.

Aktivnosti centra financirat će se iz EU fondova, kroz donacije i crowdfunding, iz prihoda od organizacija konferencija i specijalnih radionica. Planirane aktivnosti uključuju pripremu i provedbu znanstveno-istraživačkih projekata te obrazovne aktivnosti u smislu organizacije visokostručnih seminara čija je osnovna svrha upoznati subjekte iz javnog i privatnog sektora s procesima pripreme i provedbe projekata iz okvira koncepcije pametnih gradova.

U okviru donošenja financijskih odluka osigurana su sredstva iz „fonda 3 %“ za dva projekta koja će biti provedena u 2018. godini: Sajam stipendija i Rektorove nagrade.

Senat je dao suglasnost dekanici Fakultetu za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju radova na rekonstrukciji  postojeće građevine i izgradnje aneksa zgrade Fakulteta, pri čemu će Ministarstvo participirati u troškovima sa 7 milijuna kuna.

Na tragu istaknutih načela europske strategije razvoja koja postavljaju okvir za djelovanje sveučilišta u regionalnim inovacijskim ekosustavima i podrazumijevaju njegovo društveno angažiranje u lokalnom i regionalnom razvoju s preuzimanjem centralne uloge u vertikalnom i horizontalnom povezivanju svih relevantnih dionika zajednice u kojoj sveučilište djeluje, javila se potreba za identifikacijom strateških područja budućih intervencija usklađenih s poduzetničkim inicijativama iz okruženja, a kako bi se generirao konačan cilj – realističan razvoj temeljen na znanju. S time u vezi Senat je, na temelju provedenih analiza i u skladu s našim prednostima, odlukom utvrdio područja pametne specijalizacije Sveučilišta u Rijeci: 1. javno zdravstvo i kvaliteta života, 2. inovativno i otvoreno društvo: građanstvo, inkluzivnost i kultura, 3. bio - nano - info tehnologije, 4. energija - transport - održivi razvoj i 5. turizam, prirodni, tradicionalni resursi za budućnost.

Rektorica je izvijestila članove Senata o razgovoru o strateškim projektima Sveučilišta koji je bio organiziran s ministricom prof. dr. sc. Blaženkom Divjak, državnom tajnicom prof. dr. sc. Brankom Ramljak i pomoćnikom ministrice Stipom Mamićem u okviru njihova cjelodnevna posjeta Sveučilištu u Rijeci, tijekom kojega je ministrica dala načelnu potporu planiranim projektima Sveučilišta: razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu (RISK), studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, I. faza (TRIS), prenamjena objekta „Konačište HŽ“ u studentski dom, projekt rekonstrukcije i izgradnje zgrade Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Znanstveno-tehnologijski park 2: proširenje prostornih kapaciteta za inovacije i suradnju s gospodarstvom, infrastrukturni projekti u domeni biomedicine, javnog zdravstva i kvaliteta života, Institut za fizičku aktivnost, sportsku medicinu i zdravlje, Centar za translacijska medicinska istraživanja – TransMedRi i infrastrukturni projekti UNIRI - fakulteti i Sveučilišna knjižnica na Kampusu (izrada projektne dokumentacije).

U sklopu svojih izvješća rektorica je najavila posjet rektora i desetočlane delegacije ljubljanskog sveučilišta 28. veljače, kada će se početi pregovarati o okrupnjivanju i stvaranju internacionalne mreže sveučilišta.

Protekli je mjesec obilježila aktivna diplomatska aktivnost – u svoj nastupni posjet Sveučilištu došle su veleposlanica Republike Irske u RH Nj. E. Olive Hempenstall, veleposlanica Kraljevine Norveške u RH Nj. E. Astrid Versto te veleposlanici Republike Francuske, bračni par NJ. E. Philippe Meunier i Nj. E. Corinne Meunier. Svi su veleposlanici vrlo zainteresirani za suradnju sa Sveučilištem; norveška veleposlanica već je uključena u organizaciju konferencije Peace and Conflicts a zaključak je posjeta francuskih veleposlanika početak aktivnosti na formiranju interesektorskog vijeća za suradnju s francuskim institucijama.

S ciljem jačanja integrativnog potencijala Sveučilište, Studentski centar Rijeka, Sveučilišna knjižnica Rijeka i Znanstveno-tehnologijskog park u Rijeci potpisat će načelni Sporazum o suradnji u području strateške vidljivosti, koji će biti podloga i okvir za konkretne ugovore o suradnji.

Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić izvijestila je da je na snagu 1. veljače stupio Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci te da je osnovano Povjerenstvo za reviziju Etičkog kodeksa Sveučilišta s ciljem priprema prijedloga izmjena i dopuna Kodeksa te eventualnih popratnih dokumenata i mjera. Imenovan je i Projektni tim za usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka koja stupa na snagu 25. svibnja o. g.

Prorektor za znanost izv. prof. dr. sc. Alen Ružić izvijestio je o 30. siječnja održanoj sjednici Savjeta za znanost, koji će se pod predsjedanjem prof. dr. sc. Saša Zelenike od sada sastajati mjesečno. Na sjednici su naznačene teme važne za rad Savjeta, a koje su vezane uz povećanje znanstvene produkcije i poboljšanje pozicije Sveučilišta u sustavu rangiranja: institucijsko financiranje znanosti na Sveučilištu te uvjeti za mentore doktorskih disertacija, izrada standarda i normi za vrednovanje rada znanstvenika, sustavan pristup bibliometriji, uvjeti za izbor professora emeritusa, doktorske škole, transfer tehnologije u zajednicu i suradnja s gospodarstvom.

Prorektor je obavijestio Senat i da je raspisan Natječaj za idejna rješenje toge, lanca i suvenira Sveučilišta u Rijeci namijenjen svim studentima riječkog sveučilišta. Natječaj je otvoren do 31. ožujka. 

 

 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk